Vid fasadrenovering i samband med montage av Kronfönsters produkter erbjuder Kronfönster även PCB- och asbestsanering. Vi har alla certifikat och våra montörer är utbildade och godkända för PCB- och asbestsanering.

PCB-sanering

Reglerna för PCB-inventering och -sanering av byggnader (Förordning 2010:963) är mycket tydliga och gäller från den 16 augusti 2010:

Inventering

Fastighetsägare måste inventera byggnad som är uppförd eller renoverad under åren 1956 – 1973. Byggnaderna måste saneras enligt nedanstående tidsplan.

Pcbsanering.

All PCB i fogmassor och golvmassor med mer än 0,05 viktprocent (500 ppm) skall saneras och åtgärdas enligt nedan:

Byggnadstyp Byggnads-/Renoveringsår Sista saneringsdatum
Fastigheter 1956 – 1969 30/6 2014
Fastigheter 1970 – 1973 30/6 2016
Industribyggnader 1956 – 1973 30/6 2016
Övrigt
Invändiga fog och golvmassor med PCB 30/6 2016

Inventering av PCB

PCB-inventering är svårt, kräver noggrannhet och dokumentation och lång erfarenhet. Det viktiga resultatet ska vara absolut tillförlitligt och bilda en bra grund för saneringsarbetet.

Sanering av PCB

Vårt saneringsarbete vid förekomst av PCB sker helt i enlighet med gällande riktlinjer. Vi tar som alltid ett helhetsansvar och sköter planering, sanering samt mellanlagring och destruktion av PCB-material. Likaså sköter vi all dokumentation samt all kontakt med kommunens miljökontor.

Löpande dokumentation som dagböcker och egenkontroller finns alltid på arbetsplatsen för kontroller internt, av kund eller miljökontorets personal. Regelbundna byggmöten genomförs där allt redovisas. Avvikelser dokumenteras med foto och redovisning.

Asbetssanering

Asbestdamm får under inga omständigheter spridas bland människor då ämnet aldrig helt lämnar kroppen och åsamkar lidande under lång tid. För att vara bäst även på asbestsanering har vi spetskompetens, specialutbildning samt proffsutrustning för bästa möjliga effekt. Vi har samtliga erforderliga tillstånd från Arbetsmiljöverket vilket betyder att vi följer deras direktiv.

Tyvärr sker alltför många saneringar utan tillstånd, vilket kan ge en sanktionsavgift på 50 000 kr för utförare och/eller beställare, samt risken med oseriösa sanerare som inte hanterar och omhändertar det asbesthaltiga avfallet på rätt sätt och som därigenom innebär en risk för tredjeman.

Se därför till att du jobbar med proffs, vänd dig istället med förtroende till Kronfönster. Vi genomför konsultationer, inventering och sanering.

Kontakta våra företagssäljare för offert.