Transportskadat gods

Om det förekommer skador på dina beställda produkter är det viktigt du trots skadan tar emot försändelsen. T Fönster AB ansvarar för att leverera produkter till dig som lever upp till våra åtaganden, T Fönster ansvarar för att eventuella skador åtgärdas. T Fönster AB tar inget ansvar för transportskador som inte direkt rapporterats. Samma sak gäller saknade varor. Alla fel som kan upptäckas vid mottagandet skall noteras på fraktsedeln eller vid förekommande digitalt instrument. Om ingen notering av detta har gjorts eller rapporterats till transportbolaget kan tyvärr inte T Fönster AB ta emot er reklamation. Skador som ej hade kunnat upptäckas direkt vid mottagande skall rapporteras inom 5 dagar. Efter det godtas inga skadeanmälningar. Detta innebär att det är du som kund som är ansvarig för att godset besiktigas innan det monteras in i ditt hus. En skada på ett monterat fönster, godtas ej. Skada på monterat fönster och eller glas, ska därför anmälas till den som monterat fönstret.

Genom att skicka in formuläret bekräftar du att du har läst och förstått T Fönster ABs regler och gången för reklamationer och hur det hanteras.

Transport- och mottagningskontroll

 • Tag emot försändelsen även om skada förekommer.
 • Kvittera ALDRIG fraktsedeln utan att mottagningskontroll utförts, fraktsedelskvittensen är att betrakta som en juridisk handling!
 • Det är MYCKET viktigt, att kontrollera både emballage och gods vid ankomst samt anmäla yttre synliga skador direkt till chauffören, som ska bekräfta och signera fraktsedeln.
 • Likaså skall leveransens omfattning kontrolleras så att inget saknas enligt följesedel och orderbekräftelse.
 • Om mottagaren som skriver på fraktsedeln, INTE gör en mottagningskontroll och anmärkning på fraktsedelns kvittensdel, ligger ansvaret helt hos mottagaren.
 • Produkten ska dessutom alltid kontrolleras FÖRE montering, för att upptäcka eventuella skador, vilka ska fotograferas och anmälas.
 • Vid skadat gods samt transportskador, ska signerad fraktsedelskvittens och foton bifogas.
 • Anmälan ska alltid göras till T Fönster AB.
 • Skador som uppkommit till följd av ovarsam eller felaktig hantering efter att produkten är mottagen, godtas INTE som reklamation.

Kontaktformulär - Transportskadat gods

  Hade felet kunnat upptäckas direkt vid mottagandet

  Är felet noterat på fraktsedeln?

  Är produkten monterad/installerad redan?