Personuppgifter

Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan identifiera en i livet fysisk person. Kronfönster följer självklart gällande bestämmelserna enligt GDPR. Bestämmelserna innebär att vi alltid behandlar personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning, med respekt för den personliga integriteten, all personuppgiftshantering vilar på en laglig grund, i enlighet följande:

  • Avtal: För att fullfölja vår affärsförbindelse. Dina uppgifter behövs för att upprätthålla det avtal som du ingått med oss, så även kring eventuella garantiförbindelser.
  • Lagliga anledningar: Vi kan komma att använda dina uppgifter för att värna om legitima intressen. Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje man, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi på annat sätt är skyldiga att lämna ut uppgift som sker med stöd av beslut från myndighet eller lag.
  • Samtycke: Vi kan med ditt samtycke använda dina personliga uppgifter för ett uttalat och direkt syfte.

Värt att notera är att ett lämnat samtycke alltid kan återkallas. Om ett samtycke återkallas kommer vi inte att behandla personuppgifterna ytterligare och inte heller uppdatera tidigare lämnade uppgifter. För de fall ett samtycke återkallas avslutas behandlingen omedelbart. Det ska dock noteras att trots återkallat samtycke kan viss behandling kan vara nödvändig för att fullfölja lag eller avtal. Detta ska alltså förstås som att vi inte bevarar personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre behövs raderas de. Uppgifterna kan dock i vissa fall behöva sparas även därefter, till exempel för bokföringsändamål. Vi arbetar enligt en Gallringspolicy som reglerar denna del.

Säkerhet

Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas, så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Åtgärderna syftar till att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns att tillgå. Vi kommer inte att sälja eller på annat sätt överlåta personuppgifter till tredje man, med undantag av myndighetsbeslut eller stöd av lag.
Vi kommer inte heller att överföra personuppgifter till tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES.

Korrekthet

Du har alltid rätt att begäran om information rörande vår personuppgiftsbehandling. Vänd dig till oss om så önskas. Sådan fråga kan också handla om begäran kring blockering eller radering av egna personuppgifter som är felaktiga eller som behandlas i strid med gällande rätt.
Våra policys och arbetssätt, rörande hantering av personuppgifter, kan komma att uppdateras för att alltid vara aktuella.

Kontakta oss

T Fönster AB

Huvudkontor: Fullständigt showroom,
utställning & fabriksförsäljning.

Sandvägen 2, 352 45 Växjö

Telefon: 0470-79 50 50

Epost: info@kronfonster.se

Öppettider

Mån-Fre

Butik: 08.00-17.00

Telefon: 07:00 - 17:00

Växel 07.00-17.00

Lunchstängt 11.30-12.30

Lördagsöppet Växjö

Gillar du denna sidan om fönster och dörrar?

[purple_heart_rating]